Om BARNETS TARV

Vi er her for at gøre en forskel for børnene – og deres forældre.

BARNETS TARV er et ikke-partipolitisk netværk, der har som mission at bidrage til, at familieretssystemet udvikles med afsæt i barnets tarv, barnets rettigheder og forældrenes ligeværd og lige rettigheder, jf. den europæiske menneskerettighedskonvention og FNs børnekonvention. Det handler om, at barnets ret til fyldestgørende kontakt med begge forældre sikres maksimalt, med mindre dette reelt er til skade for barnet.

VORES VÆRDIER

Vi skaber og formidler viden, og skubber til dagsordnen om barnets tarv

BARNETS TARV tager i alle emner afsæt i barnets tarv – det enkelte barns ret til og behov for trivsel, tryghed og familieliv – og i forældrenes pligt og ret til at understøtte barnets behov.

Vi mener, at forældrenes ligeværdige og ligestillede ret og pligt til at løfte forældreansvaret er forudsætningen for sikringen af barnets tarv.
Ligeværdigt, fordi begge forældre er lige meget værd for barnet, og fordi barnets tarv, trivsel og sunde udvikling forudsætter en uhindret og positiv kontakt til begge forældre, med mindre dette reelt er til skade for barnet.

Ligestillet gennem lige rettigheder til og muligheder for at løfte den naturlige og universelle forældreopgave til gavn for barnets tarv og sunde udvikling, med mindre dette reelt er til skade for barnet.

Vi arbejder med afsæt i disse universelle og anerkendte værdier for et generelt familieretsligt system, der reelt sikrer barnets tarv og barnets rettigheder, og herunder, at alle relevante politiske, faglige og juridiske systemer tager afsæt i deres forpligtelse til i videst muligt omfang proaktivt at sikre disse værdier og rettigheder.

Vi arbejder derfor for det gode forældreskab uanset, om forældre udgør en klassisk familie. For et barn er forældrene altid den nærmeste familie – resten af livet – og det gode forældreskab er den afgørende forudsætning for sikringen af barnets tarv, trivsel og tryghed – uanset samlivsbrud.

Teamet hos BARNETS TARV

Kirsten Bratholm

Rådgiver og medopstarter af Barnets Tarv.

Julie Selinah Lunde

Jurist og indehaver af Barnets Ret

Vi mener…

STØT BARNETS TARV

Som frivillig forening har vi brug for din hjælp for at kunne hjælpe. Er du interesseret i at være med eller donere til indsatsen, så kontakt os i dag.

Hvorfor BARNETS TARV?

Vi ser, at mange børn og forældre kommer i klemme og bliver voldsomt påvirket af et system, der har fået sit eget liv, og at debatten om at forbedre det familieretslige område er fastlåst i skyttegravspositioner. 

Samtidig mener vi, at det familieretslige system er skabt med specifikke rammebetingelser, og at det er disse rammebetingelser, der er vores fokus.

Vi anerkender, at der ikke er mange nemme løsninger. Det samlede familieretslige område er præget af uenigheder, konflikter, børn i klemme og mennesker i krise, og dette præger desværre også debatten og løsningerne og forhindrer udviklingen af et bedre system.

Vi skaber aldrig det perfekte system, men vi kan altid gøre det bedre. Både som enkeltpersoner og som aktører i det samlede familieretslige område (politisk, administrativt og fagligt). 

Der er et væld af organisationer i Danmark, der løfter en masse vigtige perspektiver og særinteresser omkring det familieretslige system. Vi ser sagerne fra børnenes perspektiv med retten til to forældre – med mindre dette reelt er til skade for børnene.

Vi mener, at de familieretslige områder skal bygges op fra bunden, hvor fokus skal være på at skabe reel værdi for de berørte børn og familier – fokus på kunden!

Vi mener, at systemet skal starte med reelt at indarbejde den europæiske menneskerettighedslovgivning og dommene herfra samt opbygge et proaktiv familieretssystem, der på et dokumenteret grundlag sikrer barnets tarv og dets rettigheder.

Vi mener ligeværd i forældreopgaven skal stå forrest, og at alle elementer i lovgivning og indsatser skal tage afsæt i en fælles ligeværdig forældreopgave – og et fælles ligeværdigt forældreansvar.

Vi mener, at det familieretslige område og familiernes ve og vel sikres gennem politisk opprioritering med en styrket indsats, hvor staten påtager sig sit ansvar for at yde den tilstrækkelige og nødvendige hjælp til berørte familier.

Vi mener, at barnets tarv også er retten til og muligheden for barnet til at have lige og uhindret adgang til begge forældre, med mindre alvorlige forhold taler imod.

Spørgsmål fra medier og presse

MEDIEHENVENDELSER…

Spørgsmål & Svar

Før du skriver til os opfordrer vi til, at du læser vores spørgsmål & svar igennem.

Ikke endnu. Vi er en forening/NGO in the making. Vi er et netværk af fagfolk og berørte forældre, der er på vej med skabelsen af en egentlig forening.

Vi ønsker at skubbe til og bidrage til en grundlæggende reform af det familieretslige system og dets forvaltningsmæssige og lovmæssige fundament, så barnets tarv og ret til familieliv sikres og udvikles.

Vi arbejder med at informere og inspirere omkring familieretslige spørgsmål, hvor vores mål er at sikre barnets tarv i den bredest mulige forståelse.

Ikke endnu.

Vi arbejder på at få etableret en rådgivningsservice. Indtil da er Barnets Tarv en art hjælp til selvhjælp.

Måske. Vi står med åbne arme for de folk, der kan se sig selv i en NGO, der arbejder ud fra de værdier og rammer, vi har defineret for vores virke.

Det familieretslige område er præget af stærke følelser. Barnets Tarv er stålsatte på at bidrage til lødig oplysning og frembringelse af faktuel viden på området. Det medfører også, at vi ikke ønsker at deltage i en mudderkastning om, hvem der gør hvad forkert. 

Vi ser, at alle, som medborgere i et åbent demokratisk samfund, har et ansvar for at bidrage til saglig og lødig debat for at være med til at skabe nødvendige forandringer.

Derfor er det essentielt for os, at man som bidragsyder i Barnets Tarvs navn, holder fokus på emnet og bidrager konstruktivt og hensigtsmæssigt.

Vi er finansieret af private midler – eller rettere sagt, så betaler vi selv for drift og udvikling af netværket.

Vi har brug for al den støtte, vi kan få. Er du interesseret i at støtte indsatsen økonomisk, vil vi være meget taknemmelige for, at du henvender dig, tak.

Kontakt Barnets Tarv


  Før du skriver til os, opfordrer vi til, at du lige læser vores spørgsmål & svar igennem. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt.

  AKTUELT

  Barnets tarv Nyheder

  Christian har kæmpet otte år mod forældrefremmedgørelse, men har nu mistet samvær med sine børn

    Christian har været tvunget i byretten og landsretten tre gange for ikke at miste [...]

  Barnets tarv Nyheder

  Podcast om forbedring af det familieretslige system

  BarnetsTarv.dk har sammen med folkene bag Foreningen Hvor er far og journalist/forfatter Anders Wendt Jensen [...]

  Andet Barnets tarv Nyheder

  Borgerforslag om ligestillet og ligeværdigt forældreskab – Nedsæt en skilsmissekommission

  BarnetsTarv.dk har sammen med folkene bag Foreningen Hvor er far og journalist/forfatter Anders Wendt Jensen [...]

  Barnets tarv Nyheder Viden om

  Forældrefremmedgørelse: Hvis du bliver skilt risikerer du at miste dine børn

  I aften har TV2 premiere på en dokumentar i to dele med titlen ’Med børnene [...]

  Viden om

  Forældremyndighed

  Hvad er forældremyndighed? Hvad er forældremyndighed? Alle børn og unge under 18 år er underlagt [...]

  Udtalelser fra forældre og fagfolk

  "

  Jeg har oplevet at blive mast i et familieretsligt system, hvor sondringen mellem bopæls- og samværsforældre har skabt et ødelæggende fundament for vores barns sunde trivsel!"

  Jesper

  Far til to, samværsforælder, fælles forældremyndighed