Om barnets initiativret

Det følger af forældreansvarslovens § 35, at et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. Heri ligger barnets initiativret.
Når barnet er umyndigt (under 18 år gammel), er det som udgangspunkt op til forældrene at beslutte barnets bopæl og omfanget af samvær. Trives barnet ikke med den løsning, forældrene har aftalt, kan barnet benytte sig af sin initiativret og bede Familieretshuset om hjælp.
Det er vigtigt at understrege, at barnet i en sådan sag bliver hørt, men at det ikke er barnet, der bestemmer. En afgørelse om bopæl og samvær træffes altid ud fra barnets bedste, selvom barnet måtte have en anden opfattelse af, hvad der er bedst for barnet.
Det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at det ofte ikke er let for barnet at benytte sig af sin initiativret men derimod forbundet med mange overvejelser og bekymringer. Derfor føler barnet ofte, at det er sidste udvej. Nogle børn oplever endvidere at blive presset til at benytte initiativretten af forældrene, hvis de er uenige. Det kan kun på det kraftigste frarådes at inddrage børnene i forældrenes konflikt på den måde.
Barnet kan gøre brug af sin initiativret ved at:
• Ringe til Familieretshusets skilsmissetelefon på 20 600 550.
• Barnet kan printe skemaet Blanket om barnets initiativret, udfylde det og sende skemaet til Familieretshuset med post. Adressen er: Familieretshuset, Storetorv 10, 6200 Aabenraa.
• Barnet kan også møde op i Familieretshuset, som har afdelinger ni forskellige steder i landet. For barnets skyld er det rart at have en voksen med.

Derudover bør fagpersoner i barnets nærmiljø (skole mv.) være barnet behjælpelig, hvis barnet henvender sig og beder om hjælp til at benytte sig af sin initiativret.
Barnet kan ligeledes ringe til børnetelefonen på 116 111 (hos Børns Vilkår) og få råd og vejledning.
Når barnet har benyttet sig af sin initiativret, indkaldes forældrene til et møde i Familieretshuset, hvor forældrenes aftaler gennemgås, og forældrene bliver gjort bekendt med barnets ønsker – herefter vil Familieretshuset forsøge at opnå enighed mellem forældrene for at imødekomme barnets ønske. Familieretshuset træffer afgørelse ud fra barnets bedste såfremt, den ene forælder anmoder om, at der træffes afgørelse i sagen. Er forældrene enige om, at den aktuelle ordning er den bedste, kan Familieretshuset ikke træffe afgørelse i sagen.
Familieretshuset er forpligtet til at underrette kommunen, hvis en henvendelse fra et barn giver anledning til bekymring for barnets trivsel og udvikling. Kommunen er så forpligtet til at undersøge sagen. Hvis det må antages, at et barn kan have behov for særlig støtte, er kommunen forpligtet til at udarbejde en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50.