Erstatningssamvær

Efter vedtagelsen af chikanepakken i 2015, har samværsforældre nu fået ret til automatisk erstatningssamvær, såfremt samværet ikke bliver overholdt.
Det betyder, at hvis bopælsforælderen mod forventning ikke udleverer barnet til samvær som aftalt, får samværsforælderen automatisk ret til samvær, på samme tidspunkt og vilkår i den efterfølgende uge.

Kan jeg få erstatningssamvær?

For at få automatisk erstatning af samværet skal følgende betingelser dog være opfyldt:

  • Samværsaftalen skal være misligholdt.
  • Samværet må ikke være aflyst som følge af samværsforælderens forhold.
  • Der skal være tale om ”almindeligt samvær” (dvs. ikke beskyttet, overvåget samvær eller lignende).
  • Der skal være tale om ”løbende samvær” (dvs. ikke ferie- og helligdagssamvær).
  • Samværsforælderen skal oplyse bopælsforælderen om, at der ønskes erstatningssamvær. (Samværsforælderen skal hurtigst muligt meddele bopælsforælderen, at vedkommende ønsker at benytte sig af retten til erstatningssamvær, ellers bortfalder retten hertil.)

Det er derfor ikke nødvendigt at inddrage Familieretshuset for at udnytte retten til automatisk erstatningssamvær. Familieretshuset har ikke i medfør af loven mulighed for at hjælpe forældrene med at gennemtvinge samværet. I så fald er det familieretten, man skal rette henvendelse til.
Det er uden betydning, om samværsaftalen er en afgørelse fra Familieretshuset, eller om der er tale om en skriftlig aftale mellem forældrene.

Erstatningssamvær ved sygdom

Misligholdelse af samvær begrundes ofte i barnets sygdom, men sygdom (hos barnet) udløser ligeledes automatisk ret til erstatningssamvær, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt.

Dette skyldes, at man har haft et ønske om at dæmme op for chikane fra bopælsforælderen, hvor denne forsøger at forhindre samværet, og at man finder det vigtigt at bevare en stabil kontakt mellem barnet og samværsforælderen.

Erstatningssamvær ved ferie

Erstatningssamvær gælder ikke ved ferie. Det gælder kun ved ”almindeligt samvær”.

Hvis helligdags- og feriesamvær ikke overholdes, skal fogedretten derfor fortsat kontaktes for at få barnet udleveret.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der i mange samværsaftaler er aftalt, at samværet bortfalder ved bopælsforælderens ferie, så længe ferien er aftalt i fx en samværsaftale.

Ved ferie forstås skolernes ferier, det vil sige sommer- vinter-, påske-, efterårs- og juleferie. Løse helligdage betragtes ikke som ferie.

Hvis erstatningssamværet ikke overholdes

Overholdes erstatningssamværet ikke, skal Familieretten anmodes om bistand, såfremt erstatningssamværet ønskes fuldbyrdet.
Familieretten vil herefter indkalde jer til et møde. På dette møde vil Familieretten forsøge at indgå en aftale med jer om afholdelse af erstatningssamvær.

Familieretten kan beslutte at afholde en børnesamtale, hvis barnet vurderes at have alderen og modenheden til det. Det er en samtale mellem barnet og en børnesagkyndig, som ofte er fra Familieretshuset og derfor bekendt med at gennemføre børnesamtaler.

Familieretten kan pålægge tvangsbøder, såfremt samværet ikke overholdes. Hvis dette heller ikke hjælper, kan Familieretten medvirke til, at barnet bliver udleveret fx med anvendelse af magt. Det skal dog bemærkes, at magtanvendelse er absolut sidste udvej, og absolut ikke en ønskværdig situation, da det er et særdeles voldsomt overgreb på barnet – som udgangspunkt tilbageholdes den ene forælder altid, således den anden forælder kan afhente barnet.

I komplicerede sager om tvangsfuldbyrdelse anbefales det, at man søger juridisk bistand.